Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019


Λειτουργία γραφείου.
 
Την εβδομάδα 15 με 19 Ιουλίου ο σύλλογος θα παραμείνει κλειστός.

Υπενθυμίζεται πως ο σύλλογος είναι ανοιχτά κάθε Τετάρτη απόγευμα 6μμ με 8μμ. Και καθημερινά πρωινές ώρες με ραντεβού στο τηλέφωνο 694 222 4060.

Θα μπορείτε να εξυπηρετηθείτε κανονικά από την Δευτέρα 22 Ιουλίου το πρωί με ραντεβού.

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019Προστασία πρώτης κατοικίας: Ανοίγει η πλατφόρμα! Βήμα – βήμα η διαδικασία

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, τηλέφωνο και κείμενο

Ανοίγει σήμερα (01.07.2019) η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, σε εφαρμογή του νόμου που ισχύει από την 30η Απριλίου Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζιτών και της κυβέρνησης, στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας μπορούν να ενταχθούν περί τα 180.000 νοικοκυριά και το συνολικό ποσό που θα καλούνται να ρυθμίσουν είναι περί τα 10 δισ. ευρώ.
Η πλατφόρμα εχει ανοίξει απο σήμερα το πρωί.
Οι δανειολήπτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.keyd.gov.gr/ και για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
ΒΗΜΑ 1
Εισαγωγή στην πλατφόρμα/ταυτοποίηση μέσω κωδικών TAXISnet:
α) Αυτόματη άντληση βασικών στοιχείων αιτούντος και στοιχείων οικογενειακής κατάστασης
β) Αποστολή online ενημέρωσης σε σύζυγο/εξαρτώμενα μέλη για παροχή συναίνεσης για ανάκτηση δεδομένων τους/άρση απορρήτων
ΒΗΜΑ 2
Ανάκτηση online Δεδομένων ΑΑΔΕ:
α) Στοιχεία εισοδημάτων (Ε1 και Ε3)
β) Στοιχεία κύριας κατοικίας από Ε1
γ) Στοιχεία ακινήτων (Ε9) και κινητών περιουσιακών στοιχείων και αξία αυτών (ΕΝΦΙΑ).
ΒΗΜΑ 3
Ανάκτηση Δεδομένων ΤΕΙΡΕΣΙΑ:
α) Στοιχεία καταθέσεων/χρηματοπιστωτικών προϊόντων
β) Στοιχεία βαρών/λοιπών εξασφαλίσεων
γ) Στοιχεία επιλέξιμων οφειλών και ύψος αυτών με συνοφειλέτες
δ) Στοιχεία οφειλών ανεπίδεκτων ρύθμισης
ε) Στοιχεία εμπορικής αξίας πρώτης κατοικίας από βιβλία
ΒΗΜΑ 4
Καταχώριση στοιχείων/εγγράφων από αιτούντα (κατά περίπτωση):
α) Στοιχεία τυχόν λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων (πολύτιμα μέταλλα κλπ) ή ακινήτων σε αλλοδαπή
β) Στοιχεία οφειλών σε λοιπούς πιστωτές
γ) Πιστοποιητικό βαρών
δ) ΑΑ ΓΗΣ
ε) Έκθεση εκτιμητή (δυνητική)
στ) Ασφαλιστήριο για μεταφορικά μέσα
ΒΗΜΑ 5
Προέλεγχος Επιλεξιμότητας (βάσει αυτόματων υπολογισμών του συστήματος) και Οριστικοποίηση Αίτησης (Αν μη επιλέξιμος: βεβαίωση απόρριψης)
Ποιες οφειλές ρυθμίζονται;
– Προσωπικές Οφειλές
– Επιχειρηματικές Οφειλές αιτούντος ή τρίτου ενοχικά υπόχρεου σε καθυστέρηση, εφόσον έχουν υποθήκη/προσημείωση υποθήκης σε πρώτη κατοικία αιτούντος.
Προϋποθέσεις υπαγωγής
Εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και ευρίσκεται στην Ελλάδα (αποκλειστική ή κατ’ ιδανικό μερίδιο-πλήρη και ψιλή κυριότητα ή επικαρπία)
Είδος οφειλών: Οφειλές αιτούντος ή τρίτου ενοχικά υπόχρεου προς πιστωτικά ιδρύματα/ Τ.Π.Δ./εταιρίες διαχείρισης που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) να έχει εγγραφεί υποθήκη/προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία
β) να βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών στις 31.12.2018
γ) Να μην έχει παραχωρηθεί για τις εν λόγω οφειλές εγγύηση Ελλ. Δημοσίου
δ) Να μην έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με: άρθ. 99 επ. ν. 3588/2007, αρθ. 61-67 ν. 4307/2014 ή με το ν. 4469/2017 ή υφίσταται εκκρεμής αίτηση ρύθμισης.
Ύψος Οφειλών (σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου + λογιστικοποιημένοι τόκοι + τυχόν έξοδα εκτέλεσης) κατά την ημερομηνία της αίτησης: α) 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή β)100.000 ευρώ ανά πιστωτή, αν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Αν σε αλλοδαπό νόμισμα: ισοτιμία ημέρας αίτησης.
Αξία προστατευόμενης κατοικίας: α) 250.000 ευρώ ή β) 175.000 ευρώ αν περιλαμβάνονται στις οφειλές επιχειρηματικά δάνεια
Οικογενειακό εισόδημα τελευταίου έτους: 12.500 ευρώ προσαυξημένο κατά:
α) 8.500 ευρώ για σύζυγο και
β) 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (μέχρι 3).
Κριτήριο περιουσίας (αν οι ρυθμιζόμενες οφειλές 20.000 ευρώ): ακίνητη περιουσία οικογένειας + μεταφορικά μέσα αιτούντος & συζύγου 80.000 ευρώ.
Κριτήριο περιουσίας: καταθέσεις- χρηματοπιστωτικά προϊόντα-πολύτιμα μέταλλα (νομίσματα/ράβδοι) οικογενείας 15.000 ευρώ
Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση Ν. 3869/2010 για τους εξής λόγους:
α)δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής,
β) Ύπαρξη επαρκούς περιουσίας αιτούντος, ή έγινε δεκτή η αίτηση Ν. 3869/2010, αλλά ο οφειλέτης εξέπεσε ή καταγγέλθηκε το σχέδιο διευθέτησης οφειλών (εκτός αν η εν λόγω απόφαση εξαφανίστηκε/αναιρέθηκε).
Πώς προσδιορίζεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων;
Α) Για την επιλεξιμότητα: – Αξία ΕΝΦΙΑ – Εάν εκτός σχεδίου πόλης/οικισμού: ΑΑ ΓΗΣ
Β) Για τη ρύθμιση: – Εμπορική αξία κύριας κατοικίας, όπως είχε καταχωρηθεί στα βιβλία του πιστωτή – Προσκόμιση έκθεσης εκτιμητή ακινήτων (δυνητικά)
Ποια διαδικασία ακολουθείται για τη χορήγηση της ρύθμισης;
Βήμα 1:Κοινοποίηση οριστικής αίτησης σε πιστωτές
Βήμα 2: Μετά από 1 μήνα, πρόταση Ρύθμισης από πιστωτή με την πληροφορία αν δικαιούται Συνεισφοράς Δημοσίου.
Βήμα 3: Ο οφειλέτης δηλώνει ποιες αποδέχεται και ποιες προτάσεις απορρίπτει. Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης υπογράφεται ηλεκτρονικά το σχέδιο σύμβασης που έχει αναρτηθεί. Στη συνέχεια τρέχει το πλάνο της αποπληρωμής με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ακολουθεί η έναρξη καταβολή συνεισφοράς του δημοσίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας λόγω μη υποβολής ή μη αποδοχής της πρότασης ο δανειολήπτης έχει 15 εργάσιμες ημέρες προθεσμία για να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.
Ποιος δικαιούται να προσφύγει;
– Αυτός που κρίθηκε μη επιλέξιμος
– Αν δεν επιτεύχθηκε συμφωνία (λόγω μη υποβολής πρότασης/μη αποδοχής)
– Στρέφεται κατά των πιστωτών με τους οποίους δεν επιτεύχθηκε ρύθμιση
Αρμόδιο Δικαστήριο: Το Ειρηνοδικείο τόπου κατοικίας αιτούντος (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας).
Προθεσμία: 15 εργάσιμες ημέρες από την μη επιλεξιμότητα-μη υποβολή πρότασης-μη αποδοχή πρότασης. Δεν συνυπολογίζεται το διάστημα 1-31 Αυγούστου.
Προσδιορισμός Συζήτησης: 6 μήνες από κατάθεση – Έκδοση απόφασης: 3 μήνες από συζήτηση.
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ  ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΠΟΤΤΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΄΄ΤΡΙΑΙΝΑ΄΄

Δικαίωμα να κάνουν αγορές στα στρατιωτικά πρατήρια της χώρας έχουν πλέον όλοι οι ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ μετά την απόφαση που υπέγραψε ο ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτης Ρήγας ικανοποιώντας αίτημα της ΟΠΟΤΤΕ
Σε μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση για όλους τους Τρίτκενους προχώρησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας καθώς υπέγραψε πριν λίγες ημέρες την απόφαση με την οποία θα επιτρέπεται η είσοδος για ψώνια στους Τρίτεκνους στα στρατιωτικά πρατήρια της χώρας.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Φ 449 Α /7/1070913/12-6-2019 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού , ικανοποιεί το σχετικό αίτημα που είχε καταθέσει η ΟΠΟΤΤΕ (Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας ) σε συνάντηση που είχαμε μαζί του.
Ο Πάνος Ρήγας φυσικά γνωρίζει πολύ καλά ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μεγάλη βοήθεια για τις τρίτεκνες οικογένειες και κυρίως στην επαρχία όπου πολλοί προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με ένα μισθό.
Ταυτόχρονα, όμως η κίνηση αυτή όπως μας επισημάνθηκε από στρατιωτικούς θα αποτελέσει και μεγάλη στήριξη για τα ίδια τα πρατήρια που θα δουν αύξηση στα έσοδα τους.
Όπως σημείωσε και ο ίδιος ο Πάνος Ρήγας:«Μετά την υπογραφή υπουργικής απόφασης, θα επιτρέπεται από εδώ και στο εξής η είσοδος των ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ στα στρατιωτικά πρατήρια της χώρας».
Οι Τρίτεκνοι με την κάρτα μέλους της ΟΠΟΤΤΕ , θεωρημένη για το τρέχον έτος 2019 και με την Αστυνομική τους ταυτότητα (για την ταυτοπροσωπία), δύνανται να ψωνίζουν στα στρατιωτικά πρατήρια της χώρας.
Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται σχετικό αίτημα που είχε καταθέσει η ΟΠΟΤΤΕ , σε συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Ρήγα.
Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδας
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και κατόπιν του μεγάλου ενδιαφέροντος σας ενημερώνουμε για τα στρατιωτικά πρατήρια που έχουν δικαίωμα αγορών και οι Τρίτεκνοι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑΤΣΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 1 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΤΡΙΤ-ΠΕΜ 08:30 – 14:30, ΤΕΤ-ΠΑΡ 08:30 – 13:30 ΚΑΙ 17:30 – 20:30, ΣΑΒ 07:30 – 15:00 2551020100, 2351020761 2551020743 (FAX) ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ ΤΡΙΤ – ΠΕΜ: 08:30 – 15:30, ΤΕΤ: 08:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, ΠΕΜ: 07:30 – 14:00, ΠΑΡ: 08:00 – 15:00 ΚΑΙ 17:30 – 18:30, ΣΑΒ 09:00 – 14:30, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ: 17:00 – 20:00 2331033569, 2331033570

ΒΟΛΟΥ ΣΤΡ/ΔΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΡΙΤ: 08:00 – 13:45, ΤΕΤ-ΠΑΡ: 08:00 – 13:00 ΚΑΙ 18:00 – 21:00, ΠΕΜ: 08:00 – 14:00, ΣΑΒ: 08:00- 14:00, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 17:00 – 20:00 2421086656, 2421063125(FAX)

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΤΡΙΤ-ΠEM-ΠΑΡ 08:00 – 14:00, ΠΕΜ-ΠΑΡ: 17:45 – 20:45, ΣΑΒ: 07:45 – 14:15 2552063613 και ΦΑΞ
 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΔΟΙΤΣΙΔΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΡΙΤ-ΠEM-ΠΑΡ 08:00 – 14:00, ΠΕΜ-ΠΑΡ: 17:45 – 20:45, ΣΑΒ: 07:45 – 14:15 2553022281, 2553046426, 2553024431(FAX)

ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΑΤΟΠΕΔΟ «ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ» ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΔΡΑΜΑ ΤΡΙΤ-ΣΑΒ: 08:00 – 14:00, ΤΕΤ-ΠΑΡ: 17:30 – 20:30 2521027288 ΚΑΙ FAX

ΕΚΕΜΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΚΕΜΣ: www.ekems.army.gr ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΣΑΚΕΤΑ Β» ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΚ 16233 ΒΣΤ 902 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΕΥ: ΚΛΕΙΣΤΑ, ΤΡΙΤ: 09:00 – 16:00 , ΤΕΤ: 13:30 – 20:30, ΠΕΜ: 09:00 – 16:00, ΠΑΡ: 13:30 – 20:30, ΣΑΒ: 09:00 – 16:00, ΚΥΡ: ΚΛΕΙΣΤΑ 2107675490, 2107675478, 2107675436

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 11 ΒΣΤ 903 ΔΕΥΤ: ΚΛΕΙΣΤΑ, ΤΕΤ: 14:00 – 20:00, ΤΡΙΤ-ΠΕΜ: 08:00 – 20:00, ΠΑΡ: 09:30 – 14:30, ΣΑΒ: 09:30 – 14:30 2310894480, 2310894625 2310869578

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΒEΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» ΣΠ ΣΤΡΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΣΤΓ 918 ΤΡΙΤ-ΣΑΒ 07:30 – 14:30 ΚΑΙ ΤΕΤ-ΠΕΜ 07:30 – 14:00 ΚΑΙ 18:00 – 21:00 2651035305 ΚΑΙ FAX

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΔΟ ΤΣΙΣΤΕΛΗ ΣΤΓ 917 ΤΡΙ-ΣΑΒ: 08:00 – 15:00 ΚΑΙ ΤΕΤ-ΠΕΜ 18:00 – 20:30 2467083138 ΚΑΙ 2467081576 FAX
 
ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΡΔΟ ΚΑΜΠΑΝΗ ΣΤΓ 1004 ΤΡΙΤ-ΠΕΜ: 07:30 – 14:30, ΤΕΤ – ΠΑΡ 07:30-14:30 ΚΑΙ 18:00 – 20:30 , ΣΑΒ 08:30 – 15:30 2341028040

ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΡΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΒΣΤ 900 ΤΡΙΤ-ΠΕΜ-ΣΑΒ 07:30 – 14:30, ΤΕΤ-ΠΑΡ: 07:30-14:30 ΚΑΙ 17:30 – 20:00 2461061281, 2461061630, 2461037583 (FAX)

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΡΔΟ ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 15-17 ΣΤΓ 1012 ΔΕΥ-ΠΑΡ 08:30 – 14:00, ΤΕΤ-ΠΑΡ 18:00 – 21:00 , ΣΑΒ 08:30 – 14:30, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ: 17:00 – 20:00 2531054262 , 2531071508 (FAX)
 
ΚΩΣ ΑΝΤΓΟΥ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ-ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΤΓΕΑ 923 ΤΡΙ 08:00 – 15:00, ΤΕΤ-ΠΕΜ 07:30 – 14:30 ΚΑΙ 18:00 – 20:30, ΠΑΡ: 07:30 – 14:30 , ΣΑΒ: 07:30 – 14:30 2242023462, 2242028170 (FAX)

ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΡΔΟ ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΒΣΤ 904 ΛΑΜΙΑ ΤΡΙΤ-ΠΕΜ-ΣΑΒ: 07:30 – 15:00 , ΤΕΤ: 11:30 – 21:00, ΠΑΡ: 08:00 – 14:30 ΚΑΙ 18:00 – 21:00 2231055353, 2231045310 (FAX)

ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΓ 931 ΤΡΙΤ-ΠΑΡ: 08:00 – 14:00, ΤΡΙ-ΠΕΜ:18:00 – 21:00, ΣΑΒ: 08:00 – 14:30 2410993564, 2410993511, 240993565 (FAX)

ΛΕΣΒΟΥ ΒΑΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΓ 926 ΤΡΙΤ-ΠΕΜ-ΣΑΒ: 07:45 – 14:30, ΤΕΤ-ΠΑΡ: 07:45-13:10 ΚΑΙ 17:00 – 20:30 2251055463 (FAX), 2251055464, 2251033616 (FAX)

ΛΗΜΝΟΥ ΤΣΙΜΟΥΡΗ-ΜΥΡΙΝΑ ΣΤΓ 922, ΛΗΜΝΟΣ ΤΡΙΤ-ΠΑΡ: 8:30 – 14:00, ΤΕΤ-ΠΕΜ-ΠΑΡ: 18:00 – 20:30, ΣΑΒ: 09:00 – 14:30 2254023516, 2254085261 ΤΗΛ ΚΑΙ FAX

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΡΔΟ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΣΤΓ 1022 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΡΙΤ-ΠΕΜ-ΠΑΡ: 07:00 – 14:00, ΤΕΤ: 07:00 – 13:00 ΚΑΙ 18:00 – 20:30, ΣΑΒ: 08:30 – 13:30 2352081539 (FAX)

ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΔΟ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ (ΣΟΑ ΞΑΝΘΗΣ) ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 101 ΒΣΤ 906 ΤΡΙΤ-TET-ΠΕΜ-ΠΑΡ-ΣΑΒ: 08:00 – 14:00, ΤΕΤ & ΠΑΡ: 17:30 – 20:00 (Χειμερινό), 18:00 – 20:30 (Θερινό) 2541035174, 2541026368 (FAX)

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΡΔΟ ΑΛΕΣΤΑ ΛΟΥΚΑ Β2 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 33 ΣΤΓ 1005, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ: ΤΡΙΤ: 08:30 – 15:30, 17:30-20:00, ΠΕΜ: 08:30 – 15:30, 17:30-20:30, ΤΕΤ-ΠΑΡ-ΣΑΒ: 08:30-15:30 ΘΕΡΙΝΟ: ΤΡΙΤ-ΠΕΜ: 08:30 – 15:30, 18:00-20:30, ΤΕΤ-ΠΑΡ-ΣΑΒ:08:30-15:30 2343053219, 2343053345 (FAX)

ΡΟΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΟΑ ΖΕΦΥΡΟΥ, ΡΟΔΟΣ, ΑΥΤΟΕΞΥΠΥΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ S/M ΤΡΙΤ ΕΩΣ ΠΑΡ 07:00 – 14:00, ΤΕΤ ΚΑΙ ΠΑΡ 18:00 – 21:00, ΣΑΒ 08:00 – 14:00. ΑΥΤΟΕΞΥΠ. ΠΕΛΑΤΩΝ: 22410 35745, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: 2241009010, ΦΑΞ: 2241020702
 
ΣΑΜΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ – ΒΑΘΥ ΣΤΓ 908 ΤΡΙΤ-ΠΕΜ-ΠΑΡ: 08:00 – 14:00 ΚΑΙ 17:30-20:00, ΠΕΜ-ΣΑΒ: 08:00-14:00 2273024214 FAX ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΓ 916, ΣΕΡΡΕΣ ΤΡΙΤ-ΠΑΡ: 07:30 – 14:30, ΤΕΤ-ΠΕΜ: 17:30 – 14:30 ΚΑΙ 17:30-20:30, ΣΑΒ: 09:00 – 14:00 2321026501 (FAX) ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΡΔΟ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΓΑΡΗ ΣΠ ΣΤΡΔΟΥ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΓ 1 ΤΡΙΤ-ΠΕΜ: 08:00 – 14:30, ΤΕΤ: 08:00 – 14:00 ΚΑΙ 17:30-20:30 , ΠΑΡ: 08:00-14:00 ΚΑΙ 17:30-20:00, ΣΑΒ: 08:00 – 14:30 2385046846 (FAX) ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΡΔΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩ ΤΡΙΤ-ΠΕΜ: 08:00 – 14:30 , ΤΕΤ – ΠΑΡ: 09:00 – 18:00 , ΣΑΒ: 08:00 – 14:00 2821025323 (FAX)

ΧΙΟΥ ΣΤΡΔΟ ΣΑΛΑΛΕ ΣΤΓ 1008 ΤΡΙΤ-ΠΑΡ: 07:30 – 14:00, ΤΡΙΤ-ΠΕΜ: 07:30-14:00 ΚΑΙ 18:00 – 20:30, ΣΑΒ 08:00 – 14:30 2271043018 ΤΗΛ KAI FAX.

 Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

ΟΠΕΚΑ Άνοιξαν οι αιτήσεις για προγράμματα Αγροτικής Εστίας : ιαματικός τουρισμός, βιβλία, βοήθημα στις τρίτεκνες μητέρες.

Την Δευτέρα 24 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι αιτήσεις των δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για όλα τα προγράμματα του 2019.
Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι αγρότες του ΕΦΚΑ Αγροτών (πρώην ΟΓΑ), οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Δευτέρα αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας.
ΟΠΕΚΑ: Αιτήσεις για ιαματικό τουρισμό και βιβλία
Ειδικότερα έως την Δευτέρα υποβάλλονται αιτήσεις για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, για τις 4ήμερες εκδρομές, για τα δωρεάν βιβλία και εισιτήρια θεάτρου αλλά και για τα χρηματικά βοηθήματα στις Τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Υπενθυμίζεται πως για πρώτη φορά φέτος ο ΛΑΕ /ΟΠΕΚΑ υλοποιεί πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε 4.000 τρίτεκνες μητέρες, που είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ Αγροτών (ΟΓΑ).Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019


ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ
ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ

Η κ. Μελαχρινάκη Νίκη μετά από συνεννόηση με το
Δ.Σ. του Συλλόγου Τριτέκνων "Η ΑΡΓΩ" προχώρησε
σε έκπτωση σε δωμάτια πλήρες εξοπλισμένα στο Κλήμα
Σκοπέλου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2421033398 προς
τους Τρίτεκνους μέλη των Συλλόγων της ΟΠΟΤΤΕ
με την επίδειξη της κάρτας μέλους.

Οι τιμές που ισχύουν είναι

ΙΟΥΝΙΟΣ 25 Ευρώ.
ΙΟΥΛΙΟΣ 30 Ευρώ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 40 Ευρώ

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και νερό

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...