Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024

Μοριοδότηση φοιτητών

 

Τρόπος που μοριοδοτείται ο φοιτητής για την μετεγγραφή.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πλήρως και πριν την συμπλήρωση του μηχανογραφικού, που μάλλον θα πρέπει να γίνει μεταξύ 5 και 15 Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας.
Δύο είναι οι κατηγορίες που θα βγάλουν τα μόρια της μετεγγραφής.
Η πρώτη είναι οικονομικά κριτήρια και προσθέτουμε τα κοινωνικά όπως τα έχουμε παρακάτω:
Για την τρίτεκνη οικογένεια είναι 1,5 μόρια και από 0,5 κάθε αδελφός που είναι προστατευόμενο τέκνο.
Δηλαδή 1,5 + 0,5 + 0,5 = 2,5 μόρια το ανώτερο.
Κατόπιν προσθέτουμε το οικογενειακό εισόδημα όπως φαίνεται παρακάτω.
Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013, ήτοι του ίδιου του αιτούντα φοιτητή, των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών εφόσον είναι άγαμοι έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα και δεν είναι «εξαρτώμενα μέλη» κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 4172/2013, ή του/της συζύγου εφόσον ο αιτών φοιτητής είναι έγγαμος. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο γονέων εκτός από την περίπτωση φοιτητή αιτούντα μετεγγραφή, η επιμέλεια του οποίου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνου αυτού. -Ως «κατά κεφαλήν εισόδημα» νοείται το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να καλέσετε στο σύλλογο τις ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 

 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...